Chcete-li používat všechny funkce webu, povolte si prosím ve Vašem prohlížeči Javascript.

Informácie o spracúvaní osobných údajov


 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov

  Spracovanie osobných údajov osôb zúčastnených na zájazde.

  CK týmto osobám uvedeným na zmluve o obstaraní zájazdu (ďalej aj „dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) oznamuje, že v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj Zákon) spracúva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu a zmluvných povinností vyplývajúcich ich zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy o obstaraní zájazdu nie je CK povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich CK zo zmluvy o obstaraní zájazdu.

  CK spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom boli poskytnuté a zaznamenané do zmluvy o obstaraní zájazdu a to: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, údaje cestovného dokladu (miesto a dátum vydania, dátum platnosti), štátna príslušnosť, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia).

  Osobné údaje uchováva CK na dobu neurčitú za účelom archivácie, marketingu (zasielania ponukových katalógov na novú sezónu), za účelom vedenia vlastnej evidencie.

  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, CK ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,) alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.) zákona č 18/2018 Z.z. vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. CK nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

  V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8. zákona č 18/2018 z.z.

  CK týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje prenáša do tretej krajiny (cieľovej destinácie uvedenej v zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj prepravcom zabezpečujúcim prepravu do a z cieľovej destinácie). Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu medzi dotknutou osobou a CK a na vykonanie predzmluvných opatrení. Poskytnutie primeraných záruk pri poskytovaní osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny CK zabezpečuje v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa § 85 zákona č 18/2018 Z.z..

  Práva osôb zúčastnených na zájazde v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

  1. Každá dotknutá osoba má právo získať od CK potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak CK takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o; účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od CK opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.); zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne CK dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
  2. Dotknutá osoba má právo byť informovaná CK o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu jej osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. CK je povinná poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže CK účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. CK je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
  3. Dotknutá osoba má právo na to, aby CK bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  4. Dotknutá osoba má právo na to, aby CK bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. CK je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety, ak sú zároveň splnené podmienky na takýto výmaz podľa ust. § 23 ods. 2 a 4 zákona č 18/2018 Z.z..
  5. Dotknutá osoba má právo na to, aby CK obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak
   a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho CK overiť správnosť osobných údajov,
   b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   c) CK už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
   d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, zákona č 18/2018 Z.z. a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane CK prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  6. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku okrem uchovávania môže osobné údaje CK spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa takto obmedzí je CK povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
  7. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla CK, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (CK), ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona č 18/2018 Z.z. a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  8. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Predchádzajúca veta sa neuplatní ak
   a) je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a CK,
   b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
   c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
  9. CK je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie o kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií; opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov; opis opatrení prijatých alebo navrhovaných CK na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.
   Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku nie je CK povinná vykonať ak,
   a) CK prijala primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnila ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,
   b) CK prijala následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby
   c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; CK je povinná informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.
  10. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak takýto súhlas poskytla), ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
  11. V prípadoch ak zmluvu o obstaraní zájazdu uzatvorila v mene ostatných cestujúcich iná osoba ( člen rodiny, zákonný zástupca, poverená osoba a pod.) CK je povinná dotknutej osobe poskytnúť informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

  Ck je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa bodov 1. až 10. predchádzajúcich odsekoch do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže CK v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. CK je povinná informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, CK poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

  Identifikačné údaje CK ako prevádzkovateľa informačného systému osobných údajov

  Marco Group s.r.o. (CK MarcoTravel.sk)
  Ľudovíta Štúra 489/9, 089 01 Svidník
  IČO: 47 586 290
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34693/V.

  Kontaktné údaje zodpovednej osoby

  V zmysle zákona pre CK nie je povinnosť ju mať určenú.

  Príjemcom Vašich osobných údajov je

  Marco Group s.r.o. (CK MarcoTravel.sk), Letecká prepravná spoločnosť, Zahraničný obchodný partner v mieste Vášho pobytu v zahraničí.

  Allianz Slovenská poisťovňa

  Grécko, Chalkidiki, Afitos, Achtis Boutique
  Grécko, Chalkidiki, Afitos, Blue Bay

  Grécko, Chalkidiki, Afitos, Evripidis
  Grécko, Chalkidiki, Afitos, Lagaria Palace

  Grécko, Chalkidiki, Afitos, Petrino Suites
  Grécko, Chalkidiki, Afitos, White Suites Resort

  Grécko, Chalkidiki, Kalithea, Aegean Melatrhon
  Grécko, Chalkidiki, Kalithea, Ammos Zeus

  Grécko, Chalkidiki, Kalithea, Athos Palace
  Grécko, Chalkidiki, Kalithea, Macedonia Sun Hotel
  Grécko, Chalkidiki, Kalithea, Pallini Beach
  Grécko, Chalkidiki, Kalithea, Theophano Imperial Palace

  Grécko, Chalkidiki, Pefkochori, Alia Palace

  Grécko, Chalkidiki, Pefkochori, Anna Hotel
  Grécko, Chalkidiki, Pefkochori, Flegra Palace

  Grécko, Chalkidiki, Pefkochori, Loli Village
  Grécko, Chalkidiki, Pefkochori, Philoxenia Spa Hotel & Villas

  Grécko, Chalkidiki, Pefkochori, Villa Vatalis
  Grécko, Chalkidiki, Polychrono, Al Mare
  Grécko, Chalkidiki, Polychrono, Core Resort

  Grécko, Chalkidiki, Polychrono, Royal

  Grécko, Chalkidiki, Siviri, Hotel Iris

  Grécko, Chalkidiki, Skala Fourkas, Hotel Bellagio

  Grécko, Chalkidiki, Skala Fourkas, Hotel Estia

  Grécko, Chalkidiki, Skala Fourkas, Hotel Julia

  Grécko, Chalkidiki, Skala Fourkas, Hotel Royal

  Grécko, Chalkidiki, Skala Fourkas, Hotel Venus
  Grécko, Chalkidiki, Amouliani, Hotel Amouliani
  Grécko, Chalkidiki, Amouliani, Hotel Sunrise

  Grécko, Chalkidiki, Amouliani, Hotel Thalassa
  Grécko, Chalkidiki, Ouranoupolis, Hotel Akrathos
  Grécko, Chalkidiki, Ouranoupolis, Hotel Akrogiali

  Grécko, Chalkidiki, Ouranoupolis, Hotel Akti
  Grécko, Chalkidiki, Ouranoupolis, Alexandros Palace & Suites

  Grécko, Chalkidiki, Ouranoupolis, Aristoteles Holiday Resort & Spa

  Grécko, Chalkidiki, Ouranoupolis, Eagles Palace
  Grécko, Chalkidiki, Ouranoupolis, Hotel Makedonia
  Grécko, Chalkidiki, Ouranoupolis, Ouranoupolis Princess
  Grécko, Chalkidiki, Ouranoupolis, Panorama SPA

  Grécko, Chalkidiki, Ouranoupolis, Hotel Pyrgos
  Grécko, Korfu, Agios Georgios, Hotel Elena

  Grécko, Korfu, Agios Georgios, Hotel Spiros

  Grécko, Korfu, Agios Ioannis, Marbella Beach
  Grécko, Korfu, Acharavi, Acharavi Beach Hotel
  Grécko, Korfu, Acharavi, Hotel Harris
  Grécko, Korfu, Acharavi, Hotel Ilena

  Grécko, Korfu, Acharavi, Hotel Kormoranos

  Grécko, Korfu, Gouvia, Hotel Gouvia
  Grécko, Korfu, Kanoni. Hotel Royal Boutique
  Grécko, Korfu, Moraitika, Hotel Albatros

  Grécko, Korfu, Moraitika, Hotel Alkionis

  Grécko, Korfu, Sidari, Hotel Angelina
  Grécko, Kréta - Heraklion, Ammoudara, Eleni Palace

  Grécko, Kréta - Heraklion, Ammoudara, Hotel Marilena

  Grécko, Kréta - Heraklion, Gouves, Klio Aparthotel
  Grécko, Kréta - Heraklion, Hersonissos, Hotel Agrabella
  Grécko, Kréta - Heraklion, Hersonissos, Alia Beach Hotel
  Grécko, Kréta - Heraklion, Hersonissos, Hersonissos Central Hotel
  Grécko, Kréta - Heraklion, Hersonissos, Indigo Inn

  Grécko, Kréta - Heraklion, Hersonissos, Hotel Mari Kristin
  Grécko, Kréta - Heraklion, Kokkini Chani, Hotel Marilisa

  Grécko, Kréta - Heraklion, Kokkini Chani, Sunset Beach
  Grécko, Kréta - Heraklion, Malia, Hotel Creta Verano
  Grécko, Kréta - Heraklion, Malia, Hotel Hermes Malia

  Grécko, Kréta - Heraklion, Malia, Hotel Ikaros
  Grécko, Kréta - Heraklion, Malia, Malia Resort

  Grécko, Kréta - Heraklion, Malia, Triton Garden
  Grécko, Kréta - Heraklion, Stalis, Koni Village
  Grécko, Kréta - Heraklion, Stalis, Maria Lambis

  Grécko, Kréta - Heraklion, Stalis, Residence Villas
  Grécko, Olympská riviéra, Leptokaria, Hotel Akhrotalassia
  Grécko, Olympská riviéra, Leptokaria, Bomo Club
  Grécko, Olympská riviéra, Leptokaria, Metropole

  Grécko, Olympská riviéra, Leptokaria, Poseidon Palace
  Grécko, Olympská riviéra, Nei Pori, Hotel Afrodite
  Grécko, Olympská riviéra, Nei Pori, Hotel Afrodite Beach

  Grécko, Olympská riviéra, Nei Pori, Evilion - Stilvi

  Grécko, Olympská riviéra, Nei Pori, Hotel Filoxenia
  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Hotel Avra
  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Hotel Cosmopolitan

  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Hotel Europe
  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, G.I. Hotel

  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Grand Platon
  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Hotel Chronis
  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Hotel Kochili
  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Hotel Lilalo

  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Mediterranean Resort
  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Hotel Olympus
  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Hotel Olympus Thalassea

  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Hotel Panorama
  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Hotel Porto Del Sol

  Grécko, Olympská riviéra, Paralia Katerini, Hotel Zografos
  Grécko, Rhodos, Faliraki, Hotel Cathrin
  Grécko, Rhodos, Faliraki, Hotel Ladiko

  Grécko, Rhodos, Faliraki, Hotel Mouses
  Grécko, Rhodos, Ialysos, Hotel Avra Beach
  Grécko, Rhodos, Ialysos, Electra Palace

  Grécko, Rhodos, Ialysos, Pylea Beach
  Grécko, Rhodos, Ixia, Amathus Beach Hotel
  Grécko, Rhodos, Ixia, Belair Beach Hotel
  Grécko, Rhodos, Ixia, Hotel Lilo

  Grécko, Rhodos, Ixia, Hotel Sentido Ixian Grand
  Grécko, Rhodos, Theologos, Hotel Happy Days

  Grécko, Rhodos, Theologos, Hotel Sabina
  Bulharsko, Sveti Vlas, Afrikana

  Bulharsko, Sveti Vlas, Arsena Sea View
  Bulharsko, Sveti Vlas, Bademite

  Bulharsko, Sveti Vlas, Berlin Beach
  Bulharsko, Sveti Vlas, Crown Fort Club
  Bulharsko, Sveti Vlas, Diamond

  Bulharsko, Sveti Vlas, Imperial Fort Club
  Bulharsko, Sveti Vlas, Iris

  Bulharsko, Sveti Vlas, Julia
  Bulharsko, Sveti Vlas, Kotva 3

  Bulharsko, Sveti Vlas, Light House
  Bulharsko, Sveti Vlas, Macon Residence
  Bulharsko, Sveti Vlas, Magic Dreams

  Bulharsko, Sveti Vlas, Marina View Fort Beach

  Bulharsko, Sveti Vlas, Monastery

  Bulharsko, Sveti Vlas, Olymp

  Bulharsko, Sveti Vlas, Panorama
  Bulharsko, Sveti Vlas, Paradise Beach

  Bulharsko, Sveti Vlas, Premier Fort Beach
  Bulharsko, Sveti Vlas, Prestige Fort Beach

  Bulharsko, Sveti Vlas, Royal Palm

  Bulharsko, Sveti Vlas, Santorini

  Bulharsko, Sveti Vlas, Siana

  Bulharsko, Sveti Vlas, St. George Palace
  Bulharsko, Sveti Vlas, Sveti Vlas

  Bulharsko, Sveti Vlas, Tropics
  Bulharsko, Sveti Vlas, Yalta

  Bulharsko, Sozopol, Apolonia Resort
  Bulharsko, Sozopol, Hotel Flagman

  Bulharsko, Sozopol, Hotel Kalithea
  Bulharsko, Sozopol, Hotel Melia Mar
  Bulharsko, Sozopol, Hotel Selena Beach

  Bulharsko, Sozopol, Hotel Sunny
  Bulharsko, Sozopol, Villa Orange

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Admiral Plaza
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Atol

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Alba
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Amaris
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Amfibia Beach
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Arda

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Astoria
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Atol
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Augusta

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Avalon

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Avenue

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Avenue Deluxe
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Avliga Beach
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Azzuro

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Bahami Residence

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Bellevue

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Black Sea Complex
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Black Sea Hotel
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Bohemi
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Bora Bora
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Breza

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Burgas Beach

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Calypso
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Camelot Residence
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Cantilena

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Central Plaza
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Colosseum II

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Condor
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Continental
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Das Club Hotel Sunny Beach
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Dawn Park
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Delfín

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Deva
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Diamant Residence
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Diamond
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Efir Holiday Village

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Excelsior
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Fiesta Beach
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Fiesta M

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Flamingo
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Galeon Residence
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Golden Rainbow
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Grand Hotel Sunny Beach

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Green Fort
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Grenada
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Aparthotel Happy

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Helena Park
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Helena Sands

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Hrizantema
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Chaika Resort
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Ilka

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Iskar
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Izola Paradise
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Kalofer

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Karlovo

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Kasandra

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Kiparisite
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Kokiche
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Korona

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Kotva
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Laguna Park
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Liani
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Lion

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Majestic Beach Resort
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Maria Revas
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Marvel

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Mena Palace
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Mercury
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Meridian

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Nessebar Fort Club
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Nimfa Rusalka
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Oasis grand Hotel

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Orel
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Orhid Fort Garden
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Palazzo
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Paloma

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Palm Residence

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Perla

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Planeta
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Pollo Resort
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Prestige House

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Privileg
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Rainbow Complex

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Regata Palace
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Riagor
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Riva

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Riviera Blue
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Roxy
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Ruby

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Sea Breeze

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Sea Grace

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Shipka

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Slavyanski

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Stella Polaris

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Strandja

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel St. Valentine

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Summer Dreams

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Sunset
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Sunny Bay

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Sunny Beach Plaza
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Sunny Beauty
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Sunny Sea Palace

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Sunny Victory
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Svejest
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Tia Maria

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Trakia
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Victoria Palace
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Villa Itta
  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Hotel Zora

  Bulharsko, Slnečné pobrežie, Yavor Palace
  Bulharsko, Ravda, Hotel Elvira

  Bulharsko, Ravda, Emerald Beach Resort

  Bulharsko, Ravda, Gardenia Guest House
  Bulharsko, Primorsko, Hotel Nadia
  Bulharsko, Primorsko, Plamena Palace

  Bulharsko, Primorsko, Prestige City II
  Bulharsko, Primorsko, Primorsko Del Sol
  Bulharsko, Primorsko, Siena Palace

  Bulharsko, Pomorie, Bota Bara Del Mar

  Bulharsko, Pomorie, Coral
  Bulharsko, Pomorie, Festa Pomorie Resort
  Bulharsko, Pomorie, Grand Hotel Pomorie

  Bulharsko, Pomorie, Hotel Incognito
  Bulharsko, Pomorie, Marina Holiday Club
  Bulharsko, Pomorie, Hotel Paradise
  Bulharsko, Pomorie, Penelope Palace

  Bulharsko, Pomorie, Saint Peter&Pavol
  Bulharsko, Pomorie, Hotel Salt Lake

  Bulharsko, Pomorie, Hotel Sunny Bay
  Bulharsko, Pomorie, Via Pontica Resort
  Bulharsko, Pomorie, Hotel Zeus

  Bulharsko, Nessebar, Hotel Akrotiria
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Aphrodite

  Bulharsko, Nessebar, Hotel Arsena

  Bulharsko, Nessebar, Hotel Del Mar

  Bulharsko, Nessebar, Hotel Desislava Raikov
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Elena Palace
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Ekaterina

  Bulharsko, Nessebar, Hotel Evridika
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Festa Panorama
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Chateau Del Marina

  Bulharsko, Nessebar, Hotel Italia
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Jussi

  Bulharsko, Nessebar, Hotel Kamenets
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Kirios

  Bulharsko, Nessebar, Marieta Palace
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Mirage
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Mistral

  Bulharsko, Nessebar, Nessebar Royal Palace

  Bulharsko, Nessebar, Oasis Park Hotel
  Bulharsko, Nessebar, Sol Marina Palace

  Bulharsko, Nessebar, Sol Nessebar Mare
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Stela

  Bulharsko, Nessebar, Hotel The Mill
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Vigo Beach
  Bulharsko, Nessebar, Hotel Vigo Panorama I

  Bulharsko, Kiten, Hotel Kamenec
  Bulharsko, Kiten, Hotel Marina

  Bulharsko, Kiten, Princess Residence
  Bulharsko, Elenite, Atrium Andalusia

  Bulharsko, Elenite, Royal Bay

  Bulharsko, Elenite, Royal Castle
  Bulharsko, Elenite, Royal Park

  Bulharsko, Elenite, Zornitza Sands SPA
  Chorvátsko, Brač, Hotel Bonaca
  Chorvátsko, Brač, Hotel Borak
  Chorvátsko, Brač, Apartmán Casa De Mar
  Chorvátsko, Brač, Lipa
  Chorvátsko, Brač, Pastura

  Chorvátsko, Brač, Apartmán Slavko
  Chorvátsko, Hvar, Adrianna
  Chorvátsko, Hvar, Amfora
  Chorvátsko, Hvar, Apartmán Cico
  Chorvátsko, Hvar, Pharos

  Chorvátsko, Hvar, The Palace
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Apartmán Ana
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Hotel Delfin
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Jadran Residence
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Laguna Albatros

  Chorvátsko, Istria, Poreč, Laguna Astra
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Laguna Gran Vista
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Laguna Istra
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Laguna Materada
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Laguna Mediteran

  Chorvátsko, Istria, Poreč, Laguna Molindrio
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Laguna Parentium

  Chorvátsko, Istria, Poreč, Laguna Park
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Laguna Plavi
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Laguna Zorna
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Hotel Pical

  Chorvátsko, Istria, Poreč, Hotel Poreč
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Valamar Club Tamaris
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Valamar Diamant
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Valamar Pinia

  Chorvátsko, Istria, Poreč, Valamar Rubin
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Villa Casa Agava
  Chorvátsko, Istria, Poreč, Villa Laguna Galijot

  Chorvátsko, Istria, Poreč, Apartmán Zdenka
  Chorvátsko, Istria, Pula, Apartmán Avelina
  Chorvátsko, Istria, Pula, Hotel Brioni

  Chorvátsko, Istria, Pula, Apartmán Darinka
  Chorvátsko, Istria, Pula, Park Plaza Arena
  Chorvátsko, Istria, Pula, Park Plaza Histria

  Chorvátsko, Istria, Pula, Hotel Pula
  Chorvátsko, Istria, Rabač, Hotel Allegro
  Chorvátsko, Istria, Rabač, Casa Valamar Sanfior
  Chorvátsko, Istria, Rabač, Apartmán Flavia

  Chorvátsko, Istria, Rabač, Hotel Hedera
  Chorvátsko, Istria, Rabač, Hotel Marina
  Chorvátsko, Istria, Rabač, Hotel Mediteran
  Chorvátsko, Istria, Rabač, Hotel Mimosa

  Chorvátsko, Istria, Rabač, Hotel Miramas
  Chorvátsko, Istria, Rabač, Apartmán Misura
  Chorvátsko, Istria, Rabač, Hotel Narcis

  Chorvátsko, Istria, Rabač, Valamar Sanfior
  Chorvátsko, Istria, Rovinj, Hotel Arupinum
  Chorvátsko, Istria, Rovinj, Hotel Eden

  Chorvátsko, Istria, Rovinj, Hotel Istria
  Chorvátsko, Istria, Rovinj, Hotel Katarina
  Chorvátsko, Istria, Rovinj, Hotel Lone

  Chorvátsko, Istria, Rovinj, Apartmán Tacko
  Chorvátsko, Južná Dalmácia, Pelješac - Orebič, Aminess Grand Azur
  Chorvátsko, Južná Dalmácia, Pelješac - Orebič, Hotel Bellevue

  Chorvátsko, Južná Dalmácia, Pelješac - Orebič, Hotel Komodor

  Chorvátsko, Južná Dalmácia, Pelješac - Orebič, Hotel Orsan
  Chorvátsko, Krk, Atrium Residence Baška
  Chorvátsko, Krk, Apartmán Bacic
  Chorvátsko, Krk, Hotel Dražica
  Chorvátsko, Krk, Hotel Malin

  Chorvátsko, Krk, Hotel Tamaris
  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Gradac, Hotel Labineca

  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Gradac, Hotel Laguna

  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Makarská, Hotel Almera
  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Makarská, Hotel Ante

  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Makarská, Hotel Biokovka
  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Makarská, Apartmán Kolja

  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Makarská, Hotel Meteor
  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Makarská, Hotel Osejava
  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Makarská, Hotel Park
  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Makarská, Apartmán Ruza

  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Makarská, Apartmán Tanja
  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Tučepi, Hotel Afrodita

  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Tučepi, Hotel BlueSun Alga

  Chorvátsko, Makarská Riviéra, Tučepi, Hotel Neptun
  Chorvátsko, Pag, Hotel Belveder
  Chorvátsko, Pag, Apartmán Ines

  Chorvátsko, Pag, Hotel Luna
  Chorvátsko, Pag, Hotel Pagus
  Chorvátsko, Pag, Hotel Smokva

  Chorvátsko, Pag, Apartmán Natasa

  Chorvátsko, Rab, Hotel Arbiana
  Chorvátsko, Rab, Grand Hotel Imperial
  Chorvátsko, Rab, Hotel International
  Chorvátsko, Rab, Hotel Padova

  Chorvátsko, Rab, Apartmán Silvana
  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Biograd, Hotel Adria
  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Biograd, Hotel Adriatic

  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Biograd, Hotel Crvena Luka
  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Biograd, Hotel Ilirija
  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Biograd, Hotel Kornati

  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Biograd, Apartmán TONCI
  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar, Hotel Adriana
  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar, Apartmán BELLA VISTA
  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar, Hotel Funimation
  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar, Apartmán GRUBISA

  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar, Hotel Mediteran
  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar, Apartmán MILIN
  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar, Hotel Porto

  Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar, Apartmán VILLA LILA
  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Omiš, Hotel Brzet
  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Omiš, Hotel Diadem

  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Omiš, Apartmán KAJO
  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Omiš, Hotel Plaža
  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Omiš, Apartmán RUZA

  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Omiš, Villa Dvor
  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Trogir, Hotel Jadran
  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Trogir, Apartmán JOSEPHINE
  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Trogir, Hotel Medena

  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Trogir, Apartmán RATIMIR

  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Trogir, Hotel Rotondo
  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Trogir, Apartmán SLOBODNA

  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Trogir, Hotel Tragos
  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Trogir, Trogir Palace

  Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Trogir, Trogirski Dvori

  NewSun Travel, Ltd.

  Travel Service, a.s.

 2. Mouzenidis travel A.E.

 3. Putnička agencija UNILINE d.o.o.